Gå til hovedinnhold

Vedtekter

Siste endring: 06.06.19

§ 1. NAVN

1.1. Kontorets navn skal være: Ofoten Flerfaglige Opplæringskontor (OFO).

1.2. Kontoradresse er: Dronningens gate 52 A, 8514 Narvik.
Postadresse er: Dronningens gate 52 A, 8514 Narvik.

1.3. Kontoret organiseres som en forening.

§ 2. FORMÅL

2.1. På vegne av Opplæringskontorets medlemsbedrifter, er kontorets formål å tilrettelegge for opplæring i henhold til Opplæringsloven.

2.2. Kontoret skal koordinere, effektivisere medlemsbedriftenes opplæringsvirksomhet, bidra til god faglig kvalitet over opplæringen og kartlegge behov og muligheter for opplæring. Skolering av voksen arbeidskraft kan også komme inn under kontorets virksomhet.

§ 3. MEDLEMSSKAP

3.1. Som deltakere i Opplæringskontoret regnes bedrifter som har tegnet opplæringsavtale med Opplæringskontoret eller som tilslutter seg disse vedtekter.

3.2. Medlemmer tas opp etter at medlemskontigenten fastsatt av generalforsamlingen er betalt. Kontingentens størrelse fastsettes årlig av generalforsamlingen.

3.3. Utmelding fra Opplæringskontoret kan skje med ett års skriftlig varsel. Alle lærlinger som har opprettet kontrakt gjennom/med Opplæringskontoret skal fullføre sin læretid gjennom dette forhold, selv om bedriften sier opp sitt medlemsforhold før kontraktfestet læretid er avsluttet.

§ 4. ØKONOMI

4.1. Opplæringskontorets drift finansieres dels ved offentlige tilskudd og dels ved medlemskontingent, som kan være andeler av det offentlige lærlingetilskuddet.

4.2. Alle tilskudd tilfaller Opplæringskontoret, som igjen fordeler disse til de deltakende bedrifter. Beløpets størrelse, som kan refunderes til bedriftene, fastsettes hvert år av generalforsamlingen i forhold til budsjettet.

4.3. Regnskapene revideres av valgt autorisert revisor.

4.4. Generalforsamlingen bestemmer hvordan eventuelt overskudd skal disponeres.

4.5. Opplæringskontorets styre plikter å sørge for at det søkes om alle tilgjengelige midler til drift av Opplæringskontoret.

4.6. Opplæringskontorets drifts-konto og skattetrekkskonto disponeres av daglig leder og øvrige kontoer sammen med styrets leder. Daglig leder rapporterer kvartalsvis til styret.

§ 5. GENERALFORSAMLING

5.1. Innen 30. juni hvert år skal det avholdes generalforsamling. Generalforsamlingen er Opplæringskontorets øverste myndighet. Hver medlemsbedrift representerer én stemme på generalforsamlingen. Se vedtektenes §§ 3.1 og 3.2.

5.2. Generalforsamlingen innkalles med 14 dagers skriftlig varsel ledsaget av beretning og regnskap for siste driftsår, samt budsjett for kommende driftsår.

5.3. Generalforsamlingen skal behandle styrets beretning, regnskap og revisjonsberetning for det foregående året, styrets forslag til budsjett for kommende år, derunder fastsettelse av medlemskontigent, disponering av overskudd jfr. vedtektenes § 4.4 og fordeling av tilskudd jfr. vedtektenes § 4.2 siste setning.

5.4. Generalforsamlingen skal foreta valg av styre på fem medlemmer som består av leder, nestleder, tre styremedlemmer samt to varamedlemmer.

5.5. Styrets leder og nestleder velges ved særskilt valg.

5.6. Alle valg og vedtak avgjøres ved simpelt flertall.

5.7. Generalforsamlingen skal utpeke godkjent autorisert revisor.

5.8. Etter innstilling fra styret velges valgkomite på to medlemmer og to varamedlemmer. Valgkomiteen foreslår også styrehonorarets størrelse som bestemmes av generalforsamlingen.

5.9. På generalforsamlingen skal også Opplæringskontorets daglige leder møte. Utdanningsavdelingen fra Nordland Fylkeskommune kan delta med observatør.

§ 6. STYRET

6.1. Opplæringskontorets styre består av fem medlemmer, leder, nestleder, tre styremedlemmer, samt to varamedlemmer. Alle velges av generalforsamlingen. Styremedlemmene må være myndige personer. Styremedlemmene kan kun sitte i styret i to perioder ad gangen, det vil si til sammen 4 år sammenhengende. Styrets leder og nestleder skal velges særskilt hvert år. Et styremedlem blir stående inntil nytt styremedlem er valgt, selv om tjenestetiden er utløpt.

6.2. Styret skal komme fra medlemsbedriftene.

6.3. Styret behandler alle saker som ikke er tillagt generalforsamlingen og ikke delegert ved fullmakt til Opplæringskontorets daglige leder.

6.4. Styret skal ansette daglig leder. Styret har det overordnede arbeidsgiveransvar for de som til enhver tid er ansatt/engasjert av Opplæringskontoret.

6.5. Styret har særskilt ansvaret for å forvalte bedriftens midler på en forsvarlig måte ved blant annet å sørge for at det føres regnskap.

6.6. Styreleder skal blant annet sørge for å innkalle til styremøter, og sørge for at det skrives protokoll for hvert styremøte.

§ 7. ADMINISTRASJON

7.1. Opplæringskontoret ledes av en daglig leder.

7.2. Styret utarbeider instruks for daglig leder.

7.3. Daglig leder forbereder saker som skal behandles av styret i samråd med styreleder.

7.4. Daglig leder kan etter behov ansette faglig personell innen aktuelle fagområder i hht delegerte rammer.

7.5. Daglig leder har signaturrett etter vedtektenes § 4.6.

7.6. Daglig leder har, etter vedtektenes § 5.9, møteplikt på generalforsamlingen.

§ 8. ENDRINGER AV VEDTEKTENE

8.1. Endringer av disse vedtektene kan skje i ordinær generalforsamling, eller ekstraordinær generalforsamling innkalt av styret med 14 dagers varsel.

8.2. Vedtak om endring krever 2/3 flertall av de frammøtte stemmeberettigede medlemmene. Ved andre gangs behandling av endringsforslag er det tilstrekkelig med simpelt flertall av de frammøtte stemmeberettigede medlemmene.

§ 9. AVSLUTNING OG OPPHØR

9.1. Opplæringskontoret kan oppløses når et flertall på 2/3 av medlemsbedriftene i ordinær generalforsamling vedta dette. Foreningens midler blir etter generalforsamlingens beslutning å fordele på medlemsbedriftene.

9.2. Vedtak om oppløsning av selskapet fører til at selskapet skal avvikles. Generalforsamlingen velger et avviklingsstyre på tre til frem medlemmer med en oppsigelsesfrist på 3 måneder. Det eksisterende styret og daglig leder trer ut av funksjon, men styret kan likevel velges av generalforsamlingen som avviklingsstyre.

9.3. Avviklingsstyret har myndighet til å foreta de disposisjoner som trengs for å avvikle selskapet. Under avviklingen representerer avviklingsstyret selskapet utad og tegner dets firma. Avviklingsstyret skal oppta fortegnelse over selskapets eiendeler og forpliktelser, og gjøre opp balansen med sikte på avviklingen.

9.4. Generalforsamlingens beslutning om oppløsning skal straks meldes til Foretaksregisteret.

9.5. Når alle selskapsforpliktelser er betalt eller sikret, skal avviklingsstyret legge et skriftlig oppgjør frem for generalforsamlingen til godkjenning.

9.6. Når oppgjøret er godkjent av generalforsamlingen skal generalforsamlingen fatte vedtak om at selskapet skal avvikles. Et slikt vedtak kreves 2/3 flertall. Avviklingsstyret skal så melde fra til Foretaksregisteret at selskapet er avviklet.

§ 10. HABILITET

10.1 Ingen styremedlemmer må delta i forberedelser til eller være med å
avgjøre saker som styremedlemmet selv eller nærstående har en personlig eller økonomiske særinteresser i. Den enkelte har plikt til å informere om egen habilitet til styret. Styret som kollegium, med unntak av den eventuelle inhabile, bestemmer om det foreligger inhabilitet.

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer om dette under våre personvernvilkår. Ved å klikke på "Godta", samtykker du i bruken av slike teknologier.